Statut fondacije

FONDACIJE TEHNOLOŠKI PARK POSUŠJE

 

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Fondacija za tehnološki razvoj gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj - Tehnološki park Posušje (u daljnjem tekstu:Fondacija) je nevladina, nestranačka i neprofitna  organizacija koja ima status pravne osobe sa svim pravima i obavezama  sukladno Zakonu, a stječe ga danom upisa u registar kod nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom.
 2. Statutom  Fondacije Tehnološki park Posušje,  (u daljnjem tekstu: Statut), uređuje se:
  1. puni naziv i adresa sjedišta Fondacije,
  2. ciljevi i djelatnostFondacije ,
  3. tijelaFondacije,  način njihovog izbora, ovlasti, nadležnost i trajanje mandata tijela Fondacije, kvorum za odlučivanje, pravila glasovanja, te uvjete raspuštanja tijela Fondacije,
  4. zastupanje i predstavljanje Fondacije,
  5. opis oblika i sadržaja znakaFondacije,
  6. opis oblika i sadržaja pečata Fondacije,
  7. pravila korištenja sredstava Fondacije,
  8. moguće korisnike sredstava  Fondacije,
  9. postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlasti i način donošenja ostalih općih akataFondacije,
  10. način usvajanja i podnošenja financijskog izvješća i izvješća o  radu,
  11. uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak radaFondacije,
  12. pravila stjecanja, upravljanja i uporabe imovineFondacije,
  13. pravila za raspolaganje imovinom Fondacije u slučaju prestanka rada Fondacije,
 3. Statutom se uređuju i druga pitanja koja su od značaja za ciljeve i djelatnost  Fondacije.

 

II. NAZIV I ADRESA FONDACIJE

Članak 2.

 1. Puni naziv Fondacije je:
  • Fondacija Tehnološki park Posušje, (u daljnjem tekstu: Fondacija)
  • Skraćeni naziv Fondacije je: Tehnološki park Posušje
  • Akronim skraćenog naziva je: TPP
 2. Adresa sjedišta Fondacije je:Logistički centar Posušje, poduzetnička zona Osrdak bb; 88240 Posušje.
 3. Fondacija može promijeniti svoju adresu i sjedište, na način kako je to određeno ovim Statutom, i sukladno zakonu.

 

III. CILJEVI I DJELATNOSTI FONDACIJE

Članak 3.

(1) Ciljevi Fondacije su:

 • Podrška tehnološkom razvoju gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj u svim njegovim nazočnim djelatnostima i granama, u cilju povećanja životnog standarda žitelja Županije Zapadnohercegovačke i šire, te svih oblika ekološki prihvatljivog proizvodnog gospodarstva;
 • Podrška što šire primjene CNC tehnologija u poduzećima;
 • Podrška razvoja i uvođenja u praksu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačkesvih novih informatičkih i komunikacijskih tehnologija;
 • Podrška razvoja početničkog poduzetništva i poduzetništva žena;
 • Podrška razvoja srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovnog sustava prilagođenog potrebama tržišta rada uključujući i podršku dualnom strukovnom obrazovanju;
 • Uspostava i stavljanje u funkciju financijskih instrumenata podrške razvoja poduzetništva kao što je  kreditno jamstveni fond;
 • Podrška razvoju novih samoodrživih energetskih sustava;
 • Podrška razvoju svih oblika tehničke kulture;
 • Podrška razvoja novih eko prihvatljivih grana industrije u Županiji Zapadnohercegovačkoj kao što je proizvodnja za autoindustriju;
 • Podrška investicijama u gospodarstvo Županije Zapadnohercegovačke i šire;
 • Podrška razvoja obnovljivih izvora energije;
 • Podrška školovanja učenika i studenata, stipendijama i drugim oblicima financijske podrške školovanju.

(2) Djelatnosti Fondacije su:

 • Suradnja sa svim sveučilištima i visokoškolskim ustanovama i organizacijama na unaprjeđenju suradnje u cilju podrške tehnološkom, inovacijskom i svakom drugom gospodarskom razvoju;
 • Suradnja s razvojnim agencijama, razvojnim ustanovama i svim institucijama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (HERAG)  i  svih drugih razina vlasti u FBiH i u BiH;
 • Suradnja s nevladinim organizacijama  iz BiH i iz inozemstva u cilju realizacije ciljevaFondacije, suradnja sa lokalnim akcijskim grupama u BiH i izvan BiH;
 • Suradnja s dijasporom;
 • Prekogranična projektna suradnja sa subjektima iz zemalja okruženja BiH iz EU i svih ostalih inozemnih poslovnih i pravnih subjekata, a pogotovo suradnja sa razvojnim institucijama te razvojnim  subjektima i institucijama  iz Republike Hrvatske;
 • Suradnja s općinama Posušje, Grude i Ljubuški, te gradom Široki Brijeg na pripremi i realizaciji projekata iz Strategija razvoja i drugih sektorskih razvojnih i planskih dokumenata;
 • Suradnja s javnim poduzećima i javnim ustanovama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke;
 • Upravljanje CNC strojevima i ostalom opremom koje JU Razvojna agencija ŽZH HERAG i općina Posušje stave na raspolaganjeTehnološkom parku Posušje u skladu sa Odlukom o osnivanju, a s ciljem podrške razvoja sektora metala i plastike u Županiji Zapadnohercegovačkoj i šire;
 • Rad na tehničkom i tehnološkom proširenju Tehnološkog parka Posušje, nabavkom novih strojeva i opreme, te stručnom kadrovskom osnaživanju;

 

Članak 4.

Ciljeve definirane u  ovom članku Fondacijaće postići kroz prikupljanje sredstava potrebnih za rad Fondacije i  odgovornim  upravljanje tim sredstvima.

 

Članak 5.

 1. Fondacija se može angažirati i u svim drugim zakonskim vrstama aktivnosti u cilju promoviranja svojih neprofitnih ciljeva.
 2. Fondacija može radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti utemeljiti subjekte za gospodarsku i drugu djelatnost, pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom.
 3. Fondacija može obavljati nesrodne gospodarske djelatnosti, koje nisu neposredno vezane s ostvarivanje osnovnih ciljeva Fondacije, samo preko posebno osnovane pravne osobe, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH.

 

IV. TIJELA FONDACIJE

Članak 6.

 1. TijelA Fondacije SU Upravni odbor Fondacije i Voditelj Fondacije.
 2. Statutom Fondacije mogu se utvrditi i druga tijela Fondacije.
 3. Članovi tijela Fondacije su dužni svoje obveze obavljati na način koji neće štetiti  ugledu i interesima Fondacija.

 

Članak 7.

 1. Upravni odbor ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika.
 2. Članove Upravnog odbora imenuju Osnivači Fondacije, svojom odlukom po prijedlogu ovlaštenih predlagača kako slijedi:
  • Načelnik Općine Posušje, predlaže jednog člana Upravnog odbora
  • Općinsko vijeće Posušje, predlaže jednog člana Upravnog odbora
  • Srednja strukovna škola Posušje, predlaže jednog člana Upravnog odbora
  • JU Razvojna agencija  ŽZH HERAG, predlaže jednog člana Upravnog odbora
  • Udruga gospodarstvenika Posušje predlaže jednog člana Upravnog odbora

Upravni odbor imenuje Predsjednika i Zamjenika na razdoblje od četiri godine. U slučaju ostavke Predsjednika ili Zamjenika, Upravni odbor imenuje na njegovo mjesto drugog člana Upravnog odbora za preostali dio mandata Upravnog odbora.

 

Članak 8.

 1. Mandat članova Upravnog odbora Fondacije traje četiri (4) godine, sa mogućnošću reizbora.
 2. Mandat članova Upravnog odbora Fondacije može prestati:
  • istekom mandata,
  • pisanom ostavkom, dostavljenom Osnivačima,
  • opozivom člana od strane Osnivača Fondacije ukoliko član krši Zakon ili Statut,
  • neopravdanim nedolaskom na sastanak Upravnog odbora dva puta uzastopno,
  • ako član Upravnog odbora djeluje suprotno programskim ciljevima Fondacije,
  • ako član Upravnog odbora nedoličnim ispadima ili svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Fondacije,
  • u slučaju smrti.

 

Članak 9.

Upravni odbor Fondacije odgovoran je za ostvarivanje ciljeva Fondacije utvrđene osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Upravni odbor Fondacije je nadležan za:

 1. Ostvarivanje  ciljeva  Fondacije utvrđene u Statutu;
 2. Upravljanje imovinom Fondacije
 3. Imenovanje Voditelja Fondacije
 4. Odlučivanje o pripajanju razdvajanju, transformiranju ili prestanku rada Fondacije uz prethodnu suglasnost Osnivača
 5. Vršenje izmjene i dopune Statuta uz prethodnu pismenu suglasnost osnivača Fondacije
 6. Odlučivanje o utemeljenju subjekata za gospodarsku i drugu djelatnost radi ostvarivanja    ciljeva iz članka 5.  Statuta
 7. Davanje suglasnosti za pravne radnje koje su poduzete u ime Fondacije prije njezinog upisa u registar
 8. Pripremanje  financijskih  i drugih izvješća;
 9. Pripremanje i usvajanje dokumenata/akata potrebnih za rad Fondacije, predviđenih Zakonom i ovim Statutom
 10. Obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu i Statutu.

 

 Članak 10.

 1. Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora.
 2. Odluke i zapisnici sa sjednica Upravnog odbora izradit će se u pisanoj formi i moraju biti potpisane od strane Predsjednika Upravnog odbora.

 

Članak 11.

 1. Upravni odbor može raspravljati i odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora, osim u slučajevima iz članka 12. ovog Statuta.
 2. Upravni odbor odlučuje, natpolovičnom većinom prisutnih članova, o usvajanju predloženih akata i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti.

 

Članak 12.

 1. Prisutnost svih članova Upravnog odbora je obavezna za donošenje slijedećih odluka
  1. Odlučivanje o upravljanju imovinom,
  2. Odlučivanje o provođenju postupka okončanja rada ili integriranja Fondacije s nekom drugom neprofitnom organizacijom koje se donose uz prethodnu suglasnost Osnivača,
  3. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta koje se donose uz prethodnu suglasnost Osnivača.
 2. Odluke se smatraju usvojenim ako je za njih glasala natpolovična većina članova Upravnog odbora Fondacije.

 

Članak 13.

Sjednice Upravnog odbora, iznimno, mogu se održavati i u formi elektronske konferencije. U tom slučaju, kao dokumentacija o stavovima svakog člana Upravnog odbora, služe elektronske stranice s jasno naznačenom e-mail adresom svakog člana i njegovim preciznim izjašnjavanjem po svakoj točki dnevnog reda.

 

Članak 14.

 1. Upravni odbor se sastaje najmanje dva (2) puta godišnje.
 2. Predsjednik je dužan sazvati Upravni odbor ukoliko to traže najmanje dva (2) člana
  Upravnog odbora.
 3. Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik i o tome obavještava sve članove
  Upravnog odbora u pravilu 15 dana unaprijed. Materijali i dnevni red sjednice dostavljaju se najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
 4. U slučaju potrebe za hitnosti odlučivanja rok za obavijest o sjednici Upravnog odbora može biti manji od 15 dana. U ovom slučaju materijali i dnevni red sjednice dostavljajuse skupa s obavijesti o održavanju sjednice.

 

 

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE FONDACIJE

Članak 15.

 • Fondaciju predstavlja i zastupa Voditelj Fondacije.
 • Voditelja Fondacije na mandat od 4 godine imenuje Upravni odbor Fondacije.
 • Ne postoji ograničenje u broju mandata.
 • Voditelj Fondacije u skladu s odlukom Upravnog odbora može svoju dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
 • U slučaju obavljanja dužnosti profesionalno, zaključuje se ugovor o radu između Voditelja Fondacije kao uposlenika i Predsjednika upravnog odbora kao poslodavca  sa svim elementima ugovora propisanih  Zakonom o radu.
 • U slučaju obavljanja dužnosti volonterski, Upravni odbor svake kalendarske godine određuje mjesečni iznos naknade koji će se isplaćivati Voditelju Fondacije za obavljene poslove.
 • Voditelj Fondacije mora biti osoba koja svojim znanjem i ugledom može reprezentativno predstavljati Fondaciju.
 • Voditelja Fondacije razrješava dužnosti Upravni odbor Fondacije u slučaju prestanka mandata te u sljedećim slučajevima:
  • ukoliko ne poštuje odredbe ovog Statuta,
  • ukoliko  ne sudjeluje na sastancima Upravnog odbora, a razloge ne opravda dva puta uzastopno,
  • ukoliko djeluje suprotno programskim ciljevima Fondacije,
  • ukoliko svojim nedoličnim ispadima ili svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Fondacije,

Voditelj Fondacije može podnijeti ostavku na svoju dužnost bez navođenja razloga.

Ostavka se podnosi u pismenom obliku Upravnom odboru.

U slučaju privremene spriječenosti Voditelja Fondacije, Upravni odbor imenuje osobu koja će ga zamjenjivati dok traju razlozi spriječenosti, sa svim pravima i obavezama Voditelja Fondacije.

 

Članak 16.

Predsjednik  Upravnog odbora obavlja sljedeće poslove:

 1. predsjedava Upravnim odborom te upravlja aktivnostima i poslovima Upravnog odbora.
 2. saziva i vodi sjednice Upravnog odbora,
 3. potpisuje sve akte koje donosi Upravni odbor.

 

Članak 16a.

Voditelj Fondacije u okviru predstavljanja i zastupanja obavlja sljedeće poslove:

 • pripremanje nacrta financijskih i drugih izvješća o radu za Upravni odbor
 • uspostavljanje tijela kao što su povjerenstva i savjeti za koje procjeni da su da su neophodni za bolje funkcioniranje Fondacije
 • uz prethodnu pismenu suglasnost Upravnog odbora zaključivanje Ugovora o radu s administrativnim djelatnikom za obavljanje tehničkih i organizacijskih poslova za potrebe Fondacije, kao i utvrđivanje otkaza Ugovora o radu u skladu  sa zakonom.
 • sklapanje različitih vrsta ugovora u okviru predstavljanja i zastupanja Fondacije.
 • održavanje komunikacije s Upravnim odborom Fondacije
 • stalni kontakti i informiranje početničkih poduzeća, postojećih poduzeća i obrta iz sektora metala i plastike Županije Zapadnohercegovačke o uslugama i aktivnostima Tehnološkog parka Posušje.
 • suradnja sa srednjim strukovnim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 • suradnja sa Fakultetom strojarstva, računarstva i elektrotehnike – Sveučilišta u Mostaru i ostalim obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i šire.
 • suradnja sa predstavnicima nevladinog sektora iz BiH koji imaju potrebu za uslugama Fondacije
 • suradnja sa svim pravnim i fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini radi ostvarenja zadanih ciljeva Fondacije
 • aktivno sudjelovanje i predstavljanje Fondacije na različitim sastancima, radionicama, seminarima i sajmovima
 • aktivno sudjelovanje u daljnjem razvoju uspostavljene Mreže znanja u suradnji s predstavnicima općine Posušje i Javne ustanove Razvojne agencije ŽZH HERAG
 • promoviranje aktivnosti i ciljeva Fondacije, vođenje Web stranice Fondacije i drugih javnih profila, kreiranje promotivnih materijala i plasiranje njihove distribucije
 • vođenje protokolarnih i administrativnih poslova za Fondaciju
 • izrađivanje prijedloga svih akata Fondacije prema Upravnom odboru
 • predlaganje predsjedniku Fondacije sazivanje sjednice Upravnog odbora i sudjelovanje na sjednicama Upravnog odbora
 • vođenje brige o imovini Fondacije i imovini Osnivača kojima Fondacija raspolaže
 • rad na prekograničnoj suradnji u sektoru metala i plastike
 • godišnje izvještavanje Upravnog odbora o svojem radu
 • obavljanje i drugih poslova po uputama Upravnog odbora i Predsjednika upravnog odbora.

 

Članak 17.

U slučaju spriječenosti Predsjednika i Zamjenika predsjednika da obavljaju svoja ovlaštenja, Predsjednik među članovima Upravnog odbora određuje osobu koja će ih mijenjati za vrijeme trajanja spriječenosti.

 

V. ZNAK I PEČAT FONDACIJE

Članak 18.

Fondacija ima znak sljedećeg izgleda: U kružnici promjera 30 mm, dvostruke obodne crte, pri čemu je razmak između tih crta 1 mm, a vanjska crta dvostruko deblja od svoje paralelnice, s gornje i donje strane piše u obliku luka: Fondacija Tehnološki park Posušje, a u sredini skraćeni naziv: TPP. Između natpisa lijevo i desno su mali kvadratići.

 

Članak 19.

Pečat Fondacije je: U kružnici promjera 30 mm, dvostruke obodne crte, pri čemu je razmak između tih crta 1 mm, a vanjska crta dvostruko deblja od svoje paralelnice, s gornje i donje strane piše u obliku luka: Fondacija Tehnološki park Posušje, a u sredini skraćeni naziv: TPP. Između natpisa lijevo i desno su mali kvadratići.

 

Članak 20.

Pečatom svoje potpise mogu ovjeravati Predsjednik i Zamjenik predsjednika upravnog odbora, članovi upravnog odbora  imenovani posebnom odlukom Upravnog odbora te Voditelj Fondacije.

Za čuvanje pečata i rukovanje pečatom je ovlašten Voditelj Fondacije.

 

VI. SREDSTVA FONDACIJE

Članak 21.

Fondacija je neprofitna organizacija, a sredstva ostvarena vlastitom aktivnošću bit će upotrijebljena u svrhu ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva.

 

Članak 22.

 1. Sredstva potrebna za rad Fondacije osigurat će se:
  1. dobrovoljnim prilozima i poklonima fizičkih i pravnih osoba
  2. iz proračuna Općine Posušje,
  3. iz proračuna Županije Zapadnohercegovačke,
  4. iz proračuna drugih zainteresiranih institucija i subjekata,
  5. prihodima od kamata, dividende, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda,
  6. prihodima stečenim obavljanjem gospodarskih djelatnosti,
  7. organiziranjem stručnih edukacija, znanstvenih skupova, okruglih stolova, edukativnih prezentacija, predavanja i izložbi,
  8. neprofitnim korištenjem ustupljenih strojeva i opreme koji su Fondaciji ustupljeni od drugih subjekata (Općina Posušje, JU Razvojna agencija ŽZH HERAG i drugi)
  9. drugim prihodima stečenim sukladno Zakonu i statutu,
 2. Dobit koju Fondacija ostvari iz neposrednih gospodarskih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva koji su utvrđeni Statutom.

 

VII. KORISNICI SREDSTAVA FONDACIJE

Članak 23. 

Mogući korisnici usluga Tehnološkog parka Posušje su svi pravni i  gospodarski subjekti te pojedinci kao fizičke osobe.

 

VIII. POSTUPAK ZA DONOŠENJE, IZMJENU I DOPUNU STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA FONDACIJE

Članak 24.

 1. Osnovni opći akt Fondacije je Statut.
 2. Upravni odbor je nadležan za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata određenih Statutom uz prethodno pribavljenu suglasnost Osnivača.
 3. Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti i jedan od Osnivača.
 4. Upravni odbor priprema tekst nacrta za izmjene i dopune Statuta.

 

Članak 25.

 1. Fondacija može pored Statuta imati i druge opće akte: pravilnike, odluke poslovnike.
 2. Opći akti moraju biti suglasni zakonu i Statutu.
 3. Pojedinačni akti su odluke, rješenja, zaključci, naputci i mišljenja.

 

IX. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O RADU FONDACIJE

Članak 26.

 1. Fondacija je dužna uredno voditi poslovne knjige i svu ostalu obveznu financijsku dokumentaciju.
 2. Fondacijaje dužna podnositi godišnja izvješća o radu i financijska izvješća u skladu s važećim zakonskim propisima.

 

X. PRIPAJANJE, RAZVAJANJE, TRANSFORMACIJA I PRESTANAK FONDACIJE

Članak 27.

Fondacija na temelju odluke Osnivača može provesti postupak pripajanja, razdvajanja ili transformacije na način kako to predviđa Statut i zakon.

 

Članak 28.

 1. Fondacija može prestati s radom dragovoljno ili pod uvjetima utvrđenim zakonom.
 2. Odluku o prestanku rada Fondacije donosi Upravni odbor, uz suglasnost Osnivača.
 3. U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Fondacije, Osnivač donosi plan likvidacije u skladu s ovim Statutom i zakonom.

 

XI. IMOVINA FONDACIJE

Članak 29.

 1. Fondacija može stjecati nekretnine, materijalna ili nematerijalna dobra, kao i druge vrste vlasništva na zakonit način.
 2. Fondacija će imati pravo vlasništva nad takvom imovinom, uključujući i pravo na posjedovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu s odlukom Upravnog odbora i na način sukladan odredbama ovog Statuta i važećim zakonima.
 3. Fondacija može nastupati i u ulozi najmodavca i najmoprimca nekretnina.

 

Članak 30.

 1. Fondacija će svoju imovinu koristiti u svrhu ostvarivanja ciljeva radi kojih je
 2. Fondacija se ne može formalno ili neformalno uključiti u bilo kakvo partnerstvo s političkim strankama.
 3. Imovina i sredstva Fondacije ne smiju biti korištena za podršku bilo kakvim aktivnostima političkih stranaka ili pokreta, niti za podršku bilo kakvim nezavisnim političkim kandidatima.
 4. Imovina ili sredstva ne mogu biti korištena kao garancija za bilo kakve obaveze drugih fondacija ili trećih fizičkih i pravnih osoba.
 5. Sva svoja financijska sredstva Fondacijaje obavezna čuvati kod poslovne banke kod koje je otvoren transakcijski račun Fondacije.
 6. Sva financijska sredstva Fondacije moraju biti korištena u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BIH.

 

Članak 31.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti Fondacija može, na neodređeno ili određeno vrijeme, angažirati djelatnike i sklapati različite vrste ugovora o djelu.

 

Članak 32.

 1. Osnivaču, članovima Upravnog odbora, odgovornim osobama i donatorima, nije dopušteno izravno ili neizravno stjecanje profita ostvarenog iz djelatnosti Fondacije.
 2. Ograničenje iz prethodnog stavka ne odnosi se na nadoknadu materijalnih troškova kao i pravičnu naknadu tim osobama u svezi njihovog rada koji ima za cilj ostvarivanje zakonitih ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom.
 3. Ograničenja iz stavka I. ovog članka ne odnose se na redovite razvojne aktivnosti i usluge definirane ovim statutom, pod istim univerzalnim uvjetima, prema Osnivačima, članovima Upravnog odbora, odgovornim osobama kao i donatorima koje Fondacija pruža svim pravnim subjektima kao i fizičkim osobama, na taj način Fondacija ne obavlja nikakvu razvojnu diskriminaciju prema Osnivačima, članovima Upravnog odbora, odgovornim osobama kao i donatorima.

 

Članak 33.

 1. Fondacija za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom, što jasno uključuje sva financijska sredstva te druga sredstva koja Fondacija stekne svojim radom.
 2. Fondacija za svoje obveze ne odgovara imovinom (strojevi, oprema,zgrade, namještaj) koja su joj dana ili stavljena na raspolaganje i upravljanje radi ostvarivanja statutarnih ciljeva.

 

XII. RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA

Članak 34.

 1. U slučaju prestanka rada Fondacije, imovina Fondacije preostala poslije izvršenja obveza propisanih zakonom dodijelit će se Osnivačima u skladu s omjerima utvrđenim posebnim sporazumom o raspodjeli imovine.
 2. U slučaju prestanka rada Fondacije, imovina (strojevi, oprema, radni prostor, namještaj i slično) kojuje neki drugi subjekt ustupio Fondaciji na raspolaganje radi ostvarivanja statutarnih ciljeva, vraća se u ispravnom stanju natrag tom istom subjektu.

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

 1. U roku od 30 dana od dana donošenja ovog Statuta ustrojit će se tijela Fondacije utvrđena ovim Statutom.
 2. Tijela osnovana na temelju ovog Statuta dužna su u roku od 30 dana od dana njihovog osnivanja donijeti akt iz svog djelokruga rada nužan za nesmetan rad Fondacije.

 

Članak 36.

 • Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar Fondacija kod Ministarstva pravde F BiH, a objavit će se na web stranici Osnivača.
 • Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Fondacije Tehnološki park Posušje broj: 02-5-6/19-1 od 8.1.2019. godine ovjeren od Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-1-176-19 Sarajevo, 4.2.2019. godine.

 

22.04.2021. godine

Predsjednik Upravnog odbora: Ante Begić